بفروشید، بخرید، لذت ببرید
روزانه هزاران نفر ازسایت ملکیابی برای فروش ، اجاره و خرید ملک استفاده می کنند . گوشی‌تان را بردارید، عکسی از آنچه می‌خواهید بگیرید، شرایط‌‌‌تان را بنویسید و آگهی ‌تان را روی سایت ملکیابی قرار دهید.
ثبت آگهی در ملکیابی سریع، آسان و %100 مجانی است.